EPSV Lanaur: resultados mayo 2020

Durante el mes de mayo los mercados han continuado recuperando parte de lo perdido en el primer trimestre del año, lo que ha influido en los resultados mensuales positivos de nuestras Lanaur.

Rentabilidades acumuladas hasta 31 de mayo:

 • Lanaur BAT: -2,53%
 • Lanaur HIRU: -4,90%
 • IPC (Eus): -1,1% (abril)

La primera semana de junio también ha sido muy positiva en los mercados de renta variable, sobre todo en Europa.

Esperemos que se afiance esta tendencia.

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2020ko maiatzeko emaitzak.

Maiatzean zehar, urteko lehen hiruhilekoan galdutakoaren zati bat berreskuratzen jarraitu dute merkatuek, eta horrek eragina izan du gure Lanaurreren hileko emaitza positiboetan.

Maiatzaren 31ra arte metatutako errentagarritasunak:

 • Lanaur bat: -%2,53
 • Lanaur hiru: -%4,90
 • KPI (Eus): -%1,1 (apirila)

Ekaineko lehen astea ere oso positiboa izan da errenta aldakorreko merkatuetan, batez ere Europan.

Espero dezagun joera hori sendotzea.

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

EPSV Lanaur: resultados abril 2020

Aunque la incertidumbre respecto al impacto definitivo que pueda tener el COVID-19 en las distintas economías y mercados seguirá estando presente durante un tiempo, al cierre de abril las rentabilidades de nuestras Lanaur han experimentado un cierto rebote.

Rentabilidades acumuladas hasta 30 de abril:

 • Lanaur BAT: -3,39%
 • Lanaur HIRU: -6,22%
 • IPC (Eus): -1,1%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2020ko apirileko emaitzak

COVID-19k hainbat ekonomia eta merkatutan izan dezakeen behin betiko inpaktuari buruzko ziurgabetasuna oraindik aldi batez presente egongo den arren, apirila ixtean gure Lanaurren errentagarritasunek nolabaiteko errebotea izan dute.

Apirilaren 30era arte metatutako errentagarritasunak:

 • Lanaur bat: -3,39
 • Lanaur hiru: -%6,22
 • KPI (Eus): -%1,1 

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

EPSV Lanaur: resultados marzo 2020

– Aquí es donde generalmente empiezo a gritar.

Los mercados financieros han sufrido un gran revés debido a la crisis del COVID-19, todo empezó a finales de febrero y nuestras Lanaur lo han sufrido por partida doble, por un lado la Renta Fija ya que se ha disparado la rentabilidad de los bonos y por supuesto, como cabía esperar (sabemos en que liga jugamos) la Renta Variable ha tenido un desplome considerable. 

No obstante los mercados, en la primera mitad del mes de abril han tenido un tono bastante más positivo. 

Ya desde finales del tercer trimestre de 2019 en La Junta de Gobierno de la HIRU se planteó la posibilidad de aumentar la exposición a la RV del 30% al 40% en nuestra cartera, y en la última Junta del pasado 31 de marzo se ratificó esa estrategia, aprovechando los menores precios para tomar posiciones.

En la BAT el colchón de la Renta Fija a coste amortizado ha amortiguado bastante la caída asi como su menor exposición a la renta Variable, en estos momentos un 14%. La estrategia en Lanaur BAT es de cautela y mantener adecuados niveles de  liquidez por si se produce un incremento en las solicitud de rescate.

Entretanto los resultados al cierre de febrero son los siguientes:

 • Lanaur BAT: -4,48%
 • Lanaur HIRU: -8,68%
 • IPC (eus): -1,4%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2020ko martxoko emaitzak.

– Hemen inguruan hasten naiz karrasika normalean.

Finantza-merkatuek beherakada handia jasan dute COVID-19ko krisiaren ondorioz, otsailaren amaieran hasi zen eta gure Lanaurrek partida bikoitzarekin jasan dute, alde batetik errenta finkoa, bonuen errentagarritasuna igo egin delako eta, jakina, espero zitekeen bezala (badakigu non gabiltzan) errenta aldakorrak beherakada nabarmena izan duelako.

Merkatuek, dena den, apirilaren lehen erdian kutsu dezente positiboagoa izan dute.

2019ko hirugarren hiruhilekoaren amaieratik, HIRUko Gobernu Batzordeak gure zorroan errenta aldakorraren esposizioa %30etik %40ra igotzeko aukera planteatu zuen, eta joan den martxoaren 31ko azken batzarrean estrategia hori berretsi zen, posizioak hartzeko prezio txikiagoak aprobetxatuz.

BATean, aldiz, errenta finkoaren kostu amortizatuko koltxoiak dezente moteldu du beherakada, bai eta errenta aldakorrarekiko esposizio txikiagoak ere, une honetan %14an dagoelarik. Estrategia kasu honetan zuhurragoa da, eta likidezia-maila egokiak mantendu behar dira, erreskate-eskaerak gora egiten badute ere.

Bien bitartean, hauek dira martxoa ixtean lortutako emaitzak:

 • Lanaur BAT: -%4,48
 • Lanaur HIRU: -%8,68%
 • KPI (eus): -%1,4

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

EPSV Lanaur: resultados febrero 2020

El impacto del coronavirus en los mercados ha afectado directamente a nuestras Lanaur aunque en ambas contamos con una cobertura para paliar el impacto. En Lanaur HIRU, además, una bajada de precios en los mercados nos abarata la toma de posiciones para incrementar la exposición a renta variable definida en nuestra estrategia a largo plazo.

Al inicio del mes de marzo las correcciones  y la volatilidad siguen siendo los protagonistas, veremos cómo evoluciona…

Entretanto los resultados al cierre de febrero son los siguientes:

 • Lanur BAT: -1,62%
 • Lanaur HIRU: -2,28%
 • IPC (eus): -1,00% enero

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2020ko otsaileko emaitzak

Koronabirusak merkatuetan izan duen inpaktuak eragin zuzena izan du gure Lanaurretan, nahiz eta bietan inpaktua arintzeko estaldura bat dugun. Lanaur HIRUn, gainera, merkatuetan prezioak jaisteak posizioak hartzea merkatzen digu, epe luzerako gure estrategian zehaztutako errenta aldakorrarekiko esposizioa handitzeko.

Martxoaren hasieran zuzenketak eta bolatilitatea dira oraindik protagonista, ikusiko dugu nola doan hilabetea …

Bien bitartean, hauek dira otsaila ixtean lortutako emaitzak:

 • Lanaur BAT: -%1,62
 • Lanaur HIRU: -%2,28
 • KPI (eus): -%1,00 urtarrila

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

EPSV Lanaur: resultados enero 2020

Nuestro analista de cabecera parece más preocupado por la falta de nieve que por los mercados.

Comenzamos el año con un ligero retroceso en las rentabilidades de nuestra Lanaur. Algunos dicen que para coger impulso ya que los mercados de renta variable que dieron un ligero paso atrás en enero a mediados de febrero ya acumulan subidas cercanas al 4%. Veremos cómo va evolucionando el año.

Entretanto los resultados al cierre de enero son los siguientes:

 • Lanur BAT: -0,25%
 • Lanaur HIRU: -0,11%
 • IPC (eus): -1,00%

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario

Lanaur BGAE: 2020ko urtarrileko emaitzak

Oraingoz gure goiburuko analista kezkatuago dago elur faltarekin, merkatuen bilakaerarekin baino.

Urtea gure Lanaurretako errentagarritasunetan atzerakada txiki batekin hasi dugu. Batzuek diotenez, bultzada hartzeko, urtarrilean atzerapauso txiki bat eman zuten errenta aldakorreko merkatuek %4 inguruko igoerak pilatu bait dituzte dagoeneko. Ikusiko dugu zer bilakaera duen urteak.

Bien bitartean, hauek dira urtarrila ixtean lortutako emaitzak:

 • Lanur bat: -%0,25
 • Lanaur hiru: -%0,11
 • KPI (eus): -%1,00

Publicado en BGAE-EPSV LANAUR | Deja un comentario