Egutegia

pk 2022 egutegia

Gure harpidedunentzako doakoa den PK egutegiak lan-egutegiari eta Kutxabankeko langile batek hainbat arrazoirengatik eska ditzakeen baimen-motei buruzko informazioa jasotzen du.Urtean zehar aldaketarik gertatuz gero, eguneratutako informazioa hemen jasotzen da:

Lanaldi orokorra:

• 1545 ordu + 15 ordu (derrigorrezko prestakuntza)
• 27 opor-egun.
• 3 egun libre.

Ordutegi bereziko bulegoen lanaldia (ACR):

• 1545 ordu + 15 ordu (derrigorrezko prestakuntza)
• 27 opor-egun.
• 4 egun libre.

Lanaldi jarraitua ordutegi orokorrean:

• Maiatzaren 1etik irailaren 30era.
• Urteko lehen bi asteetan.
• Urteko azken astean.

Ordutegi bereziko bulegoetako lanaldi jarraitua:

• Ekainaren 1etik irailaren 30era, ordutegi bereziko bulegoen kudeatzaile komertzialentzat.
• Urteko lehen bi asteetan.
• Urteko azken astean.

Prestakuntza: Kutxabankek eskainitako prestakuntza urtero egiten duten langileek 14:10etan irteteko aukera izango dute.

Herriko jaiak: herri guztietan zaindariaren jai egunaz gozatuko da. Egun hori larunbatean erortzen bada, eta Udalak aldatzen ez badu, langileek egun libre 1 gehiago izango dute.

Jaiegun erdiak: Gabon eta Urtezahar egunak jai-erdiak izango dira, eta 4 orduko lanaldia izango dute, 8:30tatik 12:30tara.

Horrez gain, herriko 4 jai-erdi daude. 4 jaiegun erdi horiek gozatzen ez diren herrietan, librantza-egun gehigarri bat izango da.

Ordutegi-malgutasuna: malgutasunaren muga lantokian nahitaez egon beharreko denborak markatzen du: ireki baino 15 minutu lehenago eta, gutxienez, itxi eta 10 minutu geroago.

25 kontziliazio-ordu: urtean zehar 25 ordu hartu ahal izango dira (norberaren beharretarako ere bai), justifikatuak eta berreskuraezinak.

ORDAINDUTAKO BAIMENAK

Ezkontza: 15 egun natural.

Senideen ezkontzagatik: egun 1.

Heriotza: ezkontidea edo 1. graduko ondorengoak: 5 egun. 2. mailara arteko gainerakoak: 3 egun.

Istripu edo gaixotasun larria: ezkontidea edo 1. maila: 3 egun. 2. mailara arteko gainerakoak: 2 egun.

Joan-etorria badago (+250km): 2 egun gehiago.

Ohiko etxebizitzaz aldatzea: egun 1.

ORDAINDU GABEKO BAIMENAK

Kontziliazio-arrazoiengatik: gutxienez bi hilabetekoa eskatu daiteke.

Arrazoi justifikatuarekin: gehienez ere 6 hilabete, hitzarmenean jasotako arrazoien zerrendaren arabera. Urtean gehienez 1.

Justifikatutako arrazoirik gabe: 55 urtetik gorakoak: 1 eta 6 hilabete bitartean. 55 urtetik beherakoak: 3 eta 6 hilabete bitartean.

ESZEDENTZIAK

Langileen Estatutuaren 46. artikuluaren arabera: nahitaezkoa, borondatezkoa (4 hilabete – 5 urte), seme-alaben zaintza (3 urtera arte), 2. mailara arteko senide baten zaintza (2 urtera arte).

AMATASUN/AITATASUN BAIMENA

Gizarte Segurantzaren 16 asteko kontratu-eteteaz gain:

7 egun natural, kontratu-etenaldia amaitu ondoren.

Edoskitzea: orduak egutegiko 10 eguneko baimenarekin ordezteko aukera. +2 egun natural seme-alaba bakoitzeko, 2. umetik aurrera, erditze multipleetan.

Seme-alaben lehen 12 hilabeteetan, 8 lan egun.

Adingabeen legezko zaintza edo mendekotasunengatik lanaldi-murrizketa:

Adingabearen 14 urte bete arte: gutxienez 1/8, gehienez lanaldiaren 1/2.

1/8 baino gutxiago murrizteko aukera, adingabea 8 urte bete arte.

Murrizketa arratsaldeetan bakarrik kontzentratzeko aukera, adingabearen 8 urtera arte.

Aurreko 3 kasuak mendekotasun egoerentzat ere bai.

Beste kasu batzuk: Langileen Estatutuaren 37.5 artikulua.

FAMILIA-LAGUNTZA

Seme-alabengatiko laguntza: 975€ urtean, 0tik 23ra.

Desgaitasuna duten seme-alabak: 2.000€ urtean, 5.000€ arte luza daitekeena (6.000€ 2023-1-1tik aurrera) gastuak justifikatuta.

Jaiotza edo adopzioa: 850€.

El calendario PK, gratuito para nuestros suscriptores/as, recoge información relativa al calendario laboral y a los distintos tipos de permisos que puede solicitar la plantilla de Kutxabank por distintas circunstancias.De producirse cambios durante el año, la información actualizada se recoge a continuación:

Jornada general:

 • 1545h + 15h (formación obligatoria)
 • 27 días de vacaciones.
 • 3 días de libranza.

Jornada oficinas horario especial (ACR):

 • 1545h + 15h (formación obligatoria)
 • 27 días de vacaciones.
 • 4 días de libranza.

Jornada continua horario general:

 • Del 1 de mayo al 30 de septiembre. 
 • Las dos primeras semanas del año.
 • La última semana del año.

Jornada continua oficinas horario especial: 

 • Del 1 de junio al 30 de septiembre para puestos de gestión comercial de oficinas de horario especial.
 • Las dos primeras semanas del año.
 • La última semana del año.

Formación: Posibilidad de salida a las 14:10 para los y las que realicen anualmente la formación ofertada por Kutxabank.

Fiestas patronales: En todas las localidades se disfrutará de un día de fiesta patronal. Si ésta cae en sábado, y el Ayuntamiento no la cambia, los empleados/as disfrutarán de 1 día adicional de libranza.

Medias fiestas: Nochebuena y Nochevieja serán medias fiestas con una jornada de 4 horas de 8:30h a 12:30h.

Corresponden también 4 medias fiestas por localidad. En las localidades que no se disfruten esas 4 medias fiestas, corresponderá un día de libranza adicional.

Flexibilidad horaria: El tope de la flexibilidad  viene marcado por la presencia obligada en el centro de trabajo 15 minutos antes de la apertura y por lo menos 10 minutos después del cierre.

25 horas de conciliación: A lo largo del año se podrá disponer de 25 horas (también para necesidades propias), justificadas y no recuperables.

PERMISOS RETRIBUIDOS

Matrimonio: 15 días naturales.

Matrimonio familiares: 1 día.

Fallecimiento: Cónyuge o descendientes 1er grado: 5 días. Resto hasta 2º grado: 3 días.

Accidente o enfermedad grave: Cónyuge o 1er grado: 3 días. Resto hasta 2º grado: 2 días.

Si hay desplazamiento (+250km): 2 días adicionales.

Traslado de domicilio habitual: 1 día.

PERMISOS NO RETRIBUIDOS

Por motivos de conciliación: Se puede pedir desde un mínimo de dos meses.

Con causa justificada: Hasta un máximo de 6 meses según enumeración de causas recogidas en convenio. Máximo 1 por año.

Sin causa justificada: Mayores de 55 años: Entre 1 y 6 meses. Menores de 55 años: Entre 3 y 6 meses.

EXCEDENCIAS

Según el art 46 del ET: Forzosa, Voluntaria (4 meses – 5 años), Cuidado de hijos/as (hasta 3 años),  Cuidado de familiar hasta 2º grado (hasta 2 años).

PERMISO POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

Adicionalmente a la suspensión de contrato de 16 semanas de la Seguridad Social:

7 días naturales a continuación de la suspensión del contrato.

Lactancia: Posibilidad de sustituir las horas por un permiso de 10 días naturales. +2 dias naturales por hijo/a, a partir del 2º, en partos multiples.

Durante los 12 primeros meses del hijo/hija 8 días hábiles.

Reducción de jornada por guarda legal de menores o cuidado de dependientes:

Hasta los 14 años de edad del o la menor: Mínimo 1/8, máximo 1/2 de la jornada.

Posibilidad de reducción inferior a 1/8 hasta los 8 años del o la menor.

Posibilidad de concentrar la reducción exclusivamente en las tardes, hasta los 8 años del o la menor.

Los 3 supuestos anteriores también para los casos de dependencia.

Otros casos: Art. 37.5 del ET.

AYUDA FAMILIAR

Hijos e hijas con discapacidad: 2.000€/año ampliable hasta 5.000€ (6.000€ a partir del 1-1-2023) con justificación de gastos.

Ayuda por hijos/as: 975€/año de 0 a 23.

Nacimiento o adopción: 850€.