Egutegia

Gure harpidedunentzako doako PK egutegiak lan-egutegiari eta Kutxabankeko langile batek hainbat arrazoirengatik eska ditzakeen baimen-motei buruzko informazioa jasotzen du.

Urtean zehar aldaketarik gertatuz gero, eguneratutako informazioa ondorengo estekan jasotzen da:

Lanaldi orokorra:

• 1545 ordu + 15 ordu (derrigorrezko prestakuntza)
• 27 opor-egun.
• 3 egun libre.

Ordutegi bereziko bulegoen lanaldia:

• 1545 ordu + 15 ordu (derrigorrezko prestakuntza)
• 27 opor-egun.
• 4 egun libre.

Lanaldi jarraitua ordutegi orokorrean:

• Maiatzaren 1etik irailaren 30era.
• Urteko lehen bi asteetan.
• Urteko azken astean.

Ordutegi bereziko bulegoetako lanaldi jarraitua:

• Ekainaren 1etik irailaren 30era, ordutegi bereziko bulegoen kudeatzaileentzat.
• Urteko lehen bi asteetan.
• Urteko azken astean.

Prestakuntza: Kutxabankek eskainitako prestakuntza urtero egiten duten langileek 14:10etan irteteko aukera izango dute.

Herriko jaiak: herri guztietan zaindariaren jai egunaz gozatuko da. Egun hori larunbatean erortzen bada, eta Udalak aldatzen ez badu, langileek egun libre 1 gehiago izango dute.

Jaiegun erdiak: Gabon-gaua eta Urtezahar-gaua jai-erdiak izango dira, eta 4 orduko lanaldia izango dute, 8:30tatik 12:30tara.

Horrez gain, herriko 4 jai-erdi daude. 4 jaiegun erdi horiek gozatzen ez diren herrietan, librantza-egun gehigarri bat izango da.

Ordutegi-malgutasuna: malgutasunaren muga lantokian nahitaez egon beharreko denborak markatzen du: ireki baino 15 minutu lehenago eta, gutxienez, itxi eta 10 minutu geroago.

20 kontziliazio-ordu: urtean zehar 20 ordu hartu ahal izango dira, justifikatuak eta berreskuraezinak.

ORDAINDUTAKO BAIMENAK

Ezkontza: 15 egun natural.

Senideen ezkontzagatik: egun 1.

Heriotza: ezkontidea edo 1. graduko ondorengoak: 5 egun. 2. mailara arteko gainerakoak: 3 egun.

Istripu edo gaixotasun larria: ezkontidea edo 1. maila: 3 egun. 2. mailara arteko gainerakoak: 2 egun.

Joan-etorria badago (+250km): 2 egun gehiago.

Ohiko etxebizitzaz aldatzea: egun 1.

Ordaindu gabeko baimenak:

Arrazoi justifikatuarekin: gehienez ere 6 hilabete, hitzarmenean jasotako arrazoien zerrendaren arabera. Urtean gehienez 1.

Justifikatutako arrazoirik gabe: 55 urtetik gorakoak: 1 eta 6 hilabete bitartean. 55 urtetik beherakoak: 3 eta 6 hilabete bitartean.

ESZEDENTZIAK

Langileen Estatutuaren 46. artikuluaren arabera: nahitaezkoa, borondatezkoa (4 hilabete – 5 urte), seme-alaben zaintza (3 urtera arte), 2. mailara arteko senide baten zaintza (2 urtera arte).

60 urtetik gorako eszedentzia: erretiroa hartu arte, enpresak bere gain hartuko du Gizarte Segurantzaren hitzarmen bereziaren kostua.

AMATASUN-BAIMENA

Gizarte Segurantzaren 16 asteko kontratu-eteteaz gain:

7 egun natural, kontratua eten ondoren.

Edoskitzea: orduak egutegiko 10 eguneko baimenarekin ordezteko aukera. +2 egun natural seme-alaba bakoitzeko, 2. egunetik aurrera, erditze multipleetan.

Seme-alaben lehen 12 hilabeteetan, 8 lan egun.

Aitatasuna: 12 aste Gizarte Segurantzaren kontura. Hitzarmenaren egun gehigarriak, baldin eta 16 asteko etenaldiaren zati bat hartu badu amak hartu beharrean.

Eusko Jaurlaritzaren neurri gehigarriak: esteka hauetan kontsulta daitezke Euskadin aurreikusitako aitatasun-baimenak luzatzeko egutegia eta baimen horiek osatzeko ordaindutako eszedentziaren ezaugarriak:

Kontziliazio-neurriak

EJko eszedentzia

Legezko zaintza adingabeen lanaldi-murrizketa:

Adingabearen 12 urte bete arte: gutxienez 1/8, gehienez lanaldiaren 1/2.

1/8 baino gutxiago murrizteko aukera, adingabea 8 urte bete arte.

Murrizketa arratsaldeetan bakarrik kontzentratzeko aukera, adingabearen 8 urtera arte.

Beste kasu batzuk: Langileen Estatutuaren 37.5 artikulua.

FAMILIA-LAGUNTZA

Seme-alabengatiko laguntza: 975€ urtean, 0tik 23ra.

Seme-alaba ezinduak: 2.000€ urtean, 5.000€ arte luza daitekeena, gastuak justifikatuta.

Jaiotza edo adopzioa: 850€.

El calendario PK, gratuito para nuestros suscriptores, recoge información relativa al calendario laboral y a los distintos tipos de permisos que puede solicitar un empleado de Kutxabank por distintas circunstancias.

De producirse cambios durante el año la información actualizada se recoge a continuación:

Jornada general:

 • 1545h + 15h (formación obligatoria)
 • 27 días de vacaciones.
 • 3 días de libranza.

Jornada oficinas horario especial (ACR):

 • 1545h + 15h (formación obligatoria)
 • 27 días de vacaciones.
 • 4 días de libranza.

Jornada continua horario general:

 • Del 1 de mayo al 30 de septiembre.
 • Las dos primeras semanas del año.
 • La última semana del año.

Jornada continua oficinas horario especial:

 • Del 1 de junio al 30 de septiembre para gestores de oficinas de horario especial.
 • Las dos primeras semanas del año.
 • La última semana del año.

Formación: Posibilidad de salida a las 14:10 para los empleados que realicen anualmente la formación ofertada por Kutxabank.

Fiestas patronales: En todas las localidades se disfrutará de un día de fiesta patronal. Si ésta cae en sábado, y el Ayuntamiento no la cambia, los empleados disfrutarán de 1 día adicional de libranza.

Medias fiestas: Nochebuena y Nochevieja serán medias fiestas con una jornada de 4 horas de 8:30h a 12:30h.

Corresponden también 4 medias fiestas por localidad. En las localidades que no se disfruten esas 4 medias fiestas, corresponderá un día de libranza adicional.

Flexibilidad horaria: El tope de la flexibilidad  viene marcado por la presencia obligada en el centro de trabajo 15 minutos antes de la apertura y por lo menos 10 minutos después del cierre.

20 horas de conciliación: A lo largo del año se podrá disponer de 20 horas, justificadas y no recuperables.

PERMISOS RETRIBUIDOS

Matrimonio: 15 días naturales.

Matrimonio familiares: 1 día.

Fallecimiento: Cónyuge o descendientes 1er grado: 5 días. Resto hasta 2º grado: 3 días.

Accidente o enfermedad grave: Cónyuge o 1er grado: 3 días. Resto hasta 2º grado: 2 días.

Si hay desplazamiento (+250km): 2 días adicionales.

Traslado de domicilio habitual: 1 día.

Permisos no retribuidos:

Con causa justificada: Hasta un máximo de 6 meses según enumeración de causas recogidas en convenio. Máximo 1 por año.

Sin causa justificada: Mayores de 55 años: Entre 1 y 6 meses. Menores de 55 años: Entre 3 y 6 meses.

EXCEDENCIAS

Según el art 46 del ET: Forzosa, Voluntaria (4 meses – 5 años), Cuidado de hijos (Hasta 3 años),  Cuidado de un familiar hasta 2º grado (Hasta 2 años).

Excedencia mayores de 60 años: Hasta el momento de la jubilación, la empresa se hará cargo del coste del convenio especial de la Seguridad Social.

PERMISO POR MATERNIDAD

Adicionalmente a la suspensión de contrato de 16 semanas de la Seguridad Social:

7 días naturales a continuación de la suspensión del contrato.

Lactancia: Posibilidad de sustituir las horas por un permiso de 10 días naturales. +2 dias naturales por hijo, a partir del 2º, en partos multiples.

Durante los 12 primeros meses del hijo/hija 8 días hábiles.

Paternidad: 12 semanas  a cargo de la Seguridad Social. Los días adicionales de convenio, en función de que haya disfrutado de parte de la suspensión de 16 semanas en lugar de la madre.

Medidas adicionales Gobierno Vasco: En los siguientes enlaces pueden consultarse el calendario de ampliación de permisos de paternidad previstos en Euskadi y las características de una excedencia retribuida para complementar los mismos:

Medidas conciliación

Excedencia GV

Reducción de jornada por guarda legal menores:

Hasta los 12 años de edad del menor: Mínimo 1/8, máximo 1/2 de la jornada.

Posibilidad de reducción inferior a 1/8 hasta los 8 años del menor.

Posibilidad de concentrar la reducción exclusivamente en las tardes, hasta los 8 años del menor.

Otros casos: Art. 37.5 del ET.

AYUDA FAMILIAR

Ayuda por hijos/as: 975€/año de 0 a 23.

Hijos discapacitados: 2.000€/año ampliable hasta 5.000€ con justificación de gastos.

Nacimiento o adopción: 850€.